درمان بیماری CTS با دستگاه لیزر پرتوان مایکروتکنولوژی در کلینیک یاشام تیریز