مشتریان ما

دکتر رزیتا رحمن پور - شاک ویو sw20-v1 - کلینیک شفاگستر

shockwave sw20-v1

دکتر حاجیلی - دستگاه لیزر پرتوان - گنبدکابوس کلینیک فرشته

خریدار دستگاه لیزر پرتوان تهران

دکتر مبین درخشان - دستگاه های اوتراسوند، لیزر پرتوان، شاک‌ویو، تکار

دستگاه های اوتراسوند، لیزر پرتوان، شاک‌ویو، تکار

دکتر سهیل ایری لیزر پرتوان -گنبد کاووس

خریدار لیزر پرتوان دکتر سهیل ایری

دکتر کسری کاظمی - دستگاه لیزر پرتوان

جنت آباد دکتر کسری کاظمی - دستگاه لیزر پرتوان

دکتر امید سلیمانی لیزر پرتوان - شهریار

خریدار دستگاه لیزر پرتوان

دکتر فاطمه تقی جراح - دستگاه تکار

دستگاه تکار تهرات

دکتر خوانساری - دستگاه لیزر پرتوان

خریدار دکتر خوانساری - دستگاه لیزر پرتوان تهران

دکتر افکاری - دستگاه لیزر پرتوان و تکار

دکتر افکاری - دستگاه لیزر پرتوان و تکار

دکتر لادن مربوطی - دستگاه شاک‌ویو

دکتر لادن مربوطی - دستگاه شاک‌ویو

دکتر مشرقی - دستگاه لیزر پرتوان و شاک‌ویو- گلستان

خریدار دستگاه های لیزر پرتوان و شاک‌ویو

دکتر پورقاز - دستگاه لیزر پرتوان - گلستان

دکتر پورقاز خریدار دستگاه لیزر پرتوان

دکتر بداغی - دستگاه لیزر پرتوان

دکتر بداغی - دستگاه شاک ویو

دکتر بداغی - دستگاه اولتراسوند

دکتر پریسا بیات- دستگاه اولتراسوند

پرسنل بخش فیزیوتراپی جناب دکتر حاج‌تقی - دستگاه لیزر پرتوان

دکتر سیامک لطفی- دستگاه لیزر پرتوان

خانه کشتی - دستگاه لیزر پرتوان و شاک ویو

خانه کشتی دستگاه شاک ویو

دکتر ایری - دستگاه تکار

دکتر خوئینی ها - دستگاه لیزر پرتوان

دکتر کاظمی - دستگاه شاک‌ویو

دکتر کاظمی دستگاه فیزیوتراپی

دکتر کسری کاظمی - دستگاه تکار

خریدار دستگاه تکار تهران
5/5 - (1 امتیاز)